FORENSE 2 - hammer-620011_1920-CUT

PSICOLOGIA FORENSE

Estudiem i intervenim en els processos judicials amb la finalitat d’aportar dades i coneixements que ajudin a resoldre els casos

La psicologia forense és la branca de la psicologia que estudia i intervé en els processos judicials amb la finalitat d’aportar dades i coneixements que ajudin a resoldre els casos.

La funció del psicòleg forense és recopilar, estudiar i interpretar correctament les diferents dades psicològiques que puguin aportar elements importants de cara a un judici. El psicòleg forense és l’expert que informa i assessora als tribunals, realitzant un informe basat en l’exploració, avaluació i diagnòstic de les relacions, actituds, pautes d’interacció, aspectes de la personalitat, intel·ligència, aptituds i d’altres aspectes de la persona implicada en el procés judicial.

A FiD comptem amb un equip multidisciplinar amb anys d’experiència en l’àmbit forense que avaluarà el vostre cas i donarà resposta a les vostres necessitats.

Realitzem informes pericials de part/judicials i la seva ratificació en judici, dictàmens pericials extrajudicials, preinformes extrajudicials i contrainformes.

PERITATGES EN DRET DE FAMILIA
 • Idoneïtat de Guarda i Custòdia.
 • Règim de Visites.
 • Efectes Psicològics de la separació i/o divorci en els menors.
 • Valoració sobre la idoneïtat per a la designació com a tutor/a o per a l’adopció.
 • Valoració del SAP (síndrome d’alienació parental) o assetjament psicològic familiar.
 • Competències parentals.
 • Realització de plans de parentalitat.
PERITATGES EN DRET CIVIL
 • Internament psiquiàtric involuntari
 • Tutel.la i incapacitació (total o parcial) d’adults
 • Valoració de minusvalidesa
 • Valoracions en responsabilitat civil
 • Capacitat i/o impugnació testamentària
 • Valoració d’assetjament escolar o “bulling”
PERITATGES EN DRET LABORAL
 • Valoracions en situació d’incapacitat laboral i/o invalidés.
 • Valoració de danys i seqüeles psicològiques en accidents laborals.
 • Assetjament Laboral o “mobbing”.
 • Estrès laboral o “burnout”.
 • Simulació/dissimulació de simptomatologia.
PERITATGES EN DRET PENAL
 • Valoració de responsabilitat criminal en casos de trastorn mental de l’encausat (avaluació d’imputabilitat)
 • Competència per a prestar testimoni.
 • Validesa de testimoni. Detecció de simulació.
 • Avaluació de víctimes de delictes. Valoració de danys i seqüeles.
 • Valoració del risc de perillositat.
 • Delictes de violència de gènere i/o maltractament familiar.
 • Anàlisi de credibilitat de testimoni en menors víctimes d’abús sexual.
FAMILIA myles-tan-91630-MID

En l’àmbit del dret de família, elaborem informes en…

PERITATGES EN DRET DE FAMÍLIA
IDONEÏTAT DE GUARDA I CUSTODIA

Informes relatius a la competència parental de ambdós cònjuges en relació a la cura i educació dels fills/filles amb valoració de tot el nucli familiar, atenent a l’opció de custòdia més adient en funció del superior interès dels menors.

COMPETÈNCIA PARENTAL

Informes relatius a la competència d’un dels progenitors en relació a la cura i educació dels fills/filles, en absència d’informació relativa a l’altre progenitor, per impossibilitat de valoració d’un dels dos.

REALITZACIÓ DE PLANS DE PARENTALITAT

Assessorament a families en procés de separació/divorci sobre com fer-ho de la millor manera possible en coherència a l’edat dels fills/filles en comú i del seu grau de maduresa.

VALORACIÓ DEL SAP (SÍNDROME D’ALIENACIÓ PARENTAL) O ASSETJAMENT PSICOLÒGIC FAMILIAR

trastorn caracteritzat per un conjunt de símptomes que resulten del proses per el qual un progenitor transforma la consciència dels seus fills, mitjançant diverses estratègies, amb l’objectiu d’impedir, obstaculitzar o destruir els vincles amb l’altre progenitor. Valorem la possibilitat d’aparició d’aquest símptoma i la repercussió en l’evolució emocional, conductual i social  del/de la menor.

CIVIL cristian-newman-63291-CUT

En l’àmbit del dret civil, elaborem informes en…

PERITATGES EN DRET CIVIL
INTERNAMENT INVOLUNTARI​

Determinació del grau de necessitat d’ingrés d’una persona en una institució que garanteixi el tractament adequat a la seva patologia i minimitzi els riscos associats a la situació prèvia.​

TUTELA I ​CURATELA

Assessorament i valoració sobre la idoneïtat per a l’exercici de càrrecs tutelars i valoració de capacitats parentals i estabilitat emocional i psicològica per a adoptants.​

VALORACIÓ D​’INCAPACITAT I​ ​DISCAPACITAT

Realització d’informes relatius a la valoració psicològica dels dèficits cognitius i/o psicopatologia ​que poden incidir en els processos civils d’incapacitat i discapacitat.

VALORACIONS EN RESPONSABILITAT CIVIL​ I/O CAPACITAT D’OBRAR

Determinació del grau en el que la persona posseeix les característiques adequades per a realitzar, de manera eficaç, actes o negocis jurídics.

CAPACITAT I/O IMPUGNACIÓ TESTAMENTÀRIA​

Avaluació de les capacitats intel·lectives i volitives de la persona en el moment de l’atorgament del testament.​

CONSENTIMENT INFORMAT

Anàlisi de la capacitat del subjecte de comprendre la informació relativa a una patologia que pateix i als mitjans terapèutics al seu abast, així com de poder escollir voluntàriament entre ells.

PRODIGALITAT

Avaluació de la utilització inútil i excessiva dels propis recursos econòmics que, degut a la seva habitualitat, produeix un greu prejudici al patrimoni personal o familiar del subjecte.

VALORACIÓ ASSETJAMENT ESCOLAR O “BULLING”​

Valoració del grau ​d’afectació en un/a menor exposat/da a assetjament escolar.

LABORAL bethany-legg-9248-MID

En l’àmbit del dret laboral, elaborem informes en…

PERITATGES EN DRET LABORAL
VALORACIONS EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT LABORAL I INVALIDÉS

Valoracions de la simptomatologia de l’individu, així com de les seves repercussions en la seva activitat professional que donin origen a la necessitat d’establir una situació d’incapacitat o invalidés.

VALORACIÓ DE DANYS I SEQÜELES PSICOLÒGIQUES EN ACCIDENTS LABORALS.
ASSETJAMENT LABORAL O “MOBBING”

Avaluació de la simptomatologia presentada pel treballador sotmès a situacions d’assetjament moral en el seu entorn laboral.

SIMULACIÓ/DISSIMULACIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA.
PENAL malte-baumann-82231-CUT

En l’àmbit del dret penal, elaborem informes en…

PERITATGES EN DRET PENAL
VALORACIÓ DE RESPONSABILITAT CRIMINAL EN CASOS DE TRASTORN MENTAL DE L’ENCAUSAT (AVALUACIÓ D’IMPUTABILITAT)​

Anàlisi de les capacitats cognitives i volitives del encausat/da en el moment de la comissió del delicte i valorar possible exclusió i atenuació de responsabilitat.​

CAPACITAT PER A SER JUTJAT/DA

Determinar si al llarg de tot el procés seguit contra l’encausat/da, aquest/a té la suficient capacitat per a comprendre els fets que se li imputen i col.laborar amb un advocat en la seva defensa.

COMPETÈNCIA PER A PRESTAR TESTIMONI
VALIDESA DE TESTIMONI. DETECCIÓ DE SIMULACIÓ
AVALUACIÓ DE VÍCTIMES DE DELICTES​

Valoració de danys​ psiquics​ i seqüeles​ en víctimes de delictes​.

VALORACIÓ DEL RISC DE PERILLOSITAT

Estudi de la probabilitat de la comissió d’actes delictius futurs, que serveixin per a la selecció de les adequades mesures de seguretat.​

DELICTES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I/O MALTRACTAMENT FAMILIAR​

Avaluació dels danys psíquics i determinació de menyscabaments permanents no susceptibles de recuperació

ANÀLISI DE CREDIBILITAT DE TESTIMONI EN MENORS VÍCTIMES D’ABÚS ​SEXUAL.